1. Siłownia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 16-22.
 2. Mular Gym nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń siłowni oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa.
 3. Korzystanie z siłowni jest możliwe po zapoznaniu się z regulaminem i pod nadzorem instruktora.
 4. Podstawą do korzystania z siłowni jest zakup biletu jednorazowego wstępu lub karnetu.
 5. Osoby korzystające z siłowni oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.
 6. W pomieszczeniach siłowni przebywają tylko osoby ćwiczące.
 7. Wejście na siłownię możliwe jest tylko w odpowiednim, kompletnym stroju sportowym oraz czystym i zmiennym obuwiu sportowym.
 8. Obowiązkowo należy korzystać z ręcznika podczas ćwiczeń.
 9. Obsługa ma prawo odmówić wstępu na siłownię osobom bez stroju sportowego odpowiedniego do ćwiczeń, w szczególności obuwia.
 10. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z siłowni za wiedzą i pisemną zgodą opiekuna (na prośbę obsługi klient ma obowiązek okazać dokument potwierdzający tożsamość).
 11. Na siłowni obowiązuje zakaz wstępu dzieciom poniżej 14 roku życia.
 12. Siłownia Mular Gym nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni (należy sprawdzić czy szarka jest prawidłowo zamknięta).
 13. Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po zapoznaniu się z instrukcją urządzenia.
 14. Ćwiczący zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować. Ćwiczenia z większym obciążeniem należy wykonywać przy asekuracji drugiej osoby lub instruktora.
 15. Osoby korzystające z siłowni, które w czasie ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się poczują zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę siłowni.
 16. Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczne jest wykonanie rozgrzewki w celu uniknięcia kontuzji.
 17. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami instruktora w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowania sprzętu i sali.
 18. Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia – wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać instruktorowi.
 19. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.
 20. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 21. Niewskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku.
 22. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować sprzęt i stanowisko w sposób zalecony przez instruktora.
 23. Szkolne grupy zorganizowane mogą korzystać z siłowni pod opieką nauczyciela z odpowiednimi uprawnieniami, instruktora lub trenera po wcześniejszej rezerwacji.
 24. Do prowadzenia treningu na siłowni uprawnieni są wyłącznie instruktorzy Mular Gym.
 25. Zakazuje się prowadzenia treningów personalnych przez osoby niezatrudnione w Mular Gym.
 26. Obsługa ma prawo wyprosić osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu oraz co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że będą naruszać niniejszy regulamin lub przepisy prawa, nawet jeżeli korzystanie z siłowni zostało przez te osoby opłacone.
 27. Osoby ćwiczące będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia/szkody na terenie siłowni.
 28. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiada opiekun lub rodzic.
 29. Na ternie siłowni zabrania się spożywania alkoholu oraz palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych.
Regulamin - wersja do pobrania